Triệu Minh tiến bộ rất nhanh và rất hào hứng với FasTracKids

Chị thấy Triệu Minh mới chỉ tham gia môn  học đầu tiên tại lớp FasTracKids nhưng con cảm thấy rất hào hứng, thích đi học và có mục tiêu phấn đấu một cách rõ ràng về việc phải đi học đúng giờ để được thưởng sao. Từ khi đi học ở đây , chị thấy Triệu Minh có ý thức hơn hẳn trong việc nói đủ câu, đây là dấu hiệu mà chị cảm thấy rất vui và hài lòng. <

Lượt đọc: 828