Con lớn rồi

Ghi nhận của chị Lê Mai Hoa – mẹ “lãnh đạo nhĩ” Phan Lê Minh. Phan Lê Minh đang học đến môn học thứ 5 tại lớp Spencer2-SA0811, FasTracKids-Bé thông minh và có nhiều tiến bộ rõ rệt, theo như lời của mẹ bé.

Lượt đọc: 2,917