Kha Nam đã có những hiểu biết cơ bản về tài chính

Trải qua toàn bộ các hoạt động của khóa học FSC – Bạn nhỏ Thông minh Tài chính, Kha Nam đã có cách nhìn nhận đúng đắn và tích cực về các khái niệm liên quan đến tài chính, những hiểu biết của con về kinh tế rất rõ ràng và đúng hướng thông qua các hoạt động thảo luận trên lớp. Tham gia các hoạt động nhóm, […]