Học tập dựa trên dự án là gì?

Học tập dựa trên dự án (PBL-project based learning) là một phương pháp giảng dạy trong đó học sinh học bằng cách tích cực tham gia vào các dự án thực tế và có ý nghĩa. Học tập dựa trên dự án  là một phương pháp sư phạm lấy người học làm trung tâm, học sinh sẽ được giáo viên hướng dẫn thực hiện một dự án hay […]

Chi tiết »
0961362606