Câu hỏi tổng kết khóa

0%

Một vấn đề có mấy cách nhìn? Đó là cách nhìn theo hướng nào?

Correct! Wrong!

Trong câu chuyện những chi tiết được phóng đại lên gọi là gì?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Lượt đọc: 107